W roku 2018, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, w ramach swojej działalności statutowej, wykonało następujące zadania:

 1. W marcu 2018r., odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego podsumowaliśmy działalność w 2017 roku. Zarząd przedstawił raport z rocznej działalności oraz omówił realizowane projekty. Zaprezentowane zostało sprawozdanie finansowe. Podczas zebrania przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2018 rok.
 2. Wszczęliśmy postępowanie dotyczące Wapienników - trzech kominów do wypalania dolomitu, które znajdują się w Nakle Śląskim za torami kolejowymi. Zostały wysłane pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, w którym poinformowaliśmy o problemie niszczenia tych obiektów architektury i prosiliśmy o interwencję w tej sprawie. We wrześniu 2018 r. otrzymaliśmy informację o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wpisu do rejestru zabytków – 3 kominów Wapienników zlokalizowanych w Nakle Śląskim.
 3. W dniu 7 kwietnia 2018r. zorganizowaliśmy wyjazd do Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie. W wyjeździe wzięły udział 24 osoby - członkowie Stowarzyszenia oraz goście.
 4. Od kwietnia do czerwca 2018r., wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerklańcu, zrealizowaliśmy projekt pn. „Kulturalny Klub Seniora”. Projekt ten był dofinansowany ze środków Urzędu Gminy Świerklaniec. Dotacja wyniosła 2 400 zł. Był to cykl czterech spotkań dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, podczas których uczestnicy nabyli nowe umiejętności związane z kulinariami, fotografią, a także uczestniczyli w wieczorze gier planszowych oraz spotkaniu literackim prowadzonym przez Pana Marka Szołtyska. Głównym celem projektu było zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjno-kulturalnej wśród seniorów. Poprzez realizację spotkań i warsztatów dla seniorów, nastąpiła aktywizacja i integracja osób starszych, stworzyły się więzi społeczne; seniorzy odczuli poprawę jakości oraz poziomu życia. Ważnym elementem projektu było zagospodarowanie seniorom wolnego czasu, oraz wspieranie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
 5. Z uwagi na wejście w życie w dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przygotowano dokumenty w zakresie polityki bezpieczeństwa danych osobowych Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego wraz z niezbędnymi załącznikami. W dniu 7 czerwca 2018 r. została przyjęta Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga”.
 6. W czerwcowym Informatorze Gminy Świerklaniec została zamieszczona informacja o działalności naszego stowarzyszenia oraz o realizowanych projektach.
 7. W dniu 11 czerwca 2018 r., w ramach statutowych działań Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, odbyła się wycieczka młodzieży klasy 2 Gimnazjum w Nakle Śląskim wraz z nauczycielem historii, po ważniejszych zabytkach naszej miejscowości. Uczniowie poznali historię następujących obiektów: Kaplicy Św. Jakuba, Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, Domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Boromeusza (dawniej "Klasztor Boromeuszek”), Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim, Gospodarstwa Szkolnego, Kościoła wraz z Mauzoleum Donnersmarcków i grotą, a także dworca kolejowego i Wapienników. Wycieczkę prowadził członek naszego Stowarzyszenia - Pan Janusz Jurek.
 8. W II połowie 2018 roku zrealizowano projekt „Nakielskimi szlakami kultury”, w ramach którego powstała mapa zawierająca ścieżki spacerowe w Nakle Śląskim związane z dziedzictwem kulturowym oraz miejsca z dawnymi lokalnymi, śląskimi nazwami. Wykonano także zdjęcia obiektów i miejsc ważnych dla społeczności lokalnej, opisano je i naniesiono na mapę. Została ona wydrukowana w nakładzie 1000 egzemplarzy. Projekt został sfinansowany w ramach zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Tarnogórskiego. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 000 zł, wkład własny finansowy stowarzyszenia wyniósł 200 zł. Do celów realizacji projektu powołano zespół roboczy Członków Stowarzyszenia odpowiedzialny za: wyznaczenie ścieżek spacerowych w Nakle Śląskim związanych z dziedzictwem kulturowym, wykonanie zdjęć obiektów i miejsc ważnych dla społeczności lokalnej, opisanie i naniesienie ich na mapę, akceptację projektu i zlecenie wydruku 1000 sztuk map. Wydrukowane mapy zostały przekazane m.in. do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Gminy w Świerklańcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim, Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Nakle Śląskim, Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibami w Nakle Śląskim i w Świerklańcu, Tarnogórskiego Centrum Kultury oraz Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Celem projektu było podkreślenie, że na terenie naszej miejscowości istnieją do dzisiejszego dnia zabytki oraz miejsca warte zapamiętania i pokazania. Wiele z tych miejsc ma swoje lokalne, śląskie nazwy, które funkcjonowały przez wiele lat wśród mieszkańców, jednak dla młodego pokolenia nazwy te są już nieznane. Chcemy zachować pamięć o tych miejscach.
 9. Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w ognisku integracyjnym wspólnie z członkami nakielskiego Chóru Jutrzenka. Impreza integracyjna odbyła się w dniu 15 września 2018 roku w ogrodzie Pani Anny Pliszek – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia, a zarazem członkini Chóru Jutrzenka. Ognisko na stałe wpisało się w kalendarz cyklicznych imprez naszego Stowarzyszenia.
 10. W październiku 2018r. zostały zamówione białe, bawełniane koszulki z logotypem Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga oraz z herbem Gminy Świerklaniec, promujące naszą organizację oraz Gminę Świerklaniec.
 11. W dniu 10 listopada 2018 r. zorganizowano wycieczkę do Zabytkowej Kopalni „Guido” w Zabrzu, w której wzięło udział 45 osób - członkowie Stowarzyszenia oraz ich rodziny i przyjaciele.
 12. W listopadzie 2018 roku, z inicjatywy członków Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, wykonano podświetlenie Groty przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim. Szczególny wkład w realizację tego przedsięwzięcia mieli sołtys Nakła Śląskiego – Gerard Nowak, wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl oraz Tomasz Kania, Jacek Grysko, Łukasz Wylężek, Jerzy Siwy, Jarosław Wasążnik - radni Gminy Świerklaniec pochodzący z Nakła Śląskiego, którzy wsparli finansowo pomysł oświetlenia groty. Ponadto, szczególnym zaangażowaniem przy ciężkich pracach ziemnych, związanych z podłączeniem kabli zasilających, wykazali się członkowie naszego Stowarzyszenia: Panowie Damian Świerzy, Tomasz Kania i Gerard Nickel.
 13. Zainicjowaliśmy dalsze prace renowacyjne Kapliczki Świętego Jakuba zlokalizowanej przy ulicy Głównej w Nakle Śląskim. W sierpniu 2018 roku, Kapliczka Świętego Jakuba została zaopatrzona w nowe okna i witraże, które ufundowali panowie Artur Friedberg oraz Ireneusz Franusik. Panowie bezinteresownie pomogli również w bezpiecznej i właściwej instalacji obu elementów w budynku Kapliczki. Fundatorom zostały przekazane uroczyście listy z podziękowaniami.
 14. W dniu 13 grudnia 2018r., w „Bursie” w Nakle Śląskim, odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków naszego Stowarzyszenia, w którym gościnnie uczestniczył Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim – Ksiądz Eugeniusz Bill.

Nasze Stowarzyszenie, w roku 2018, przeprowadziło łącznie 10 spotkań.