Powstanie SMNŚ

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego zostało powołane 20 stycznia 2011 r. z inicjatywy piętnastu osób - mieszkańców Nakła Śląskiego, wrażliwych zarówno na historię jak i na przyszłość Nakła Śląskiego i całej Gminy Świerklaniec. Nazwane zostało imieniem Jana Bursiga - założyciela pierwszego Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego, lokalnego społecznika i patriotę, któremu szczególnie bliska była rodzinna miejscowość oraz jej okolice.

W lutym Gerard Nickel opracował Statut Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego, który został omówiony przez wszystkich członków Stowarzyszenia. Ustalono też roczną składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia.

W marcu 2011 r. Stowarzyszenie MNŚ zostało zarejestrowane w gliwickim Sądzie i od tej chwili ma postać prawną. Ustalono także zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 • Prezes - Roman Gatys
 • Wiceprezes - Gerard Nickel
 • Sekretarz - Ewa Trojan
 • Skarbnik - Bernard Bączkowicz
 • Członek Zarządu - Jolanta Prażuch

Komisja Rewizyjna: Anna Pliszek, Renata Grysko i Rafał Dybich

Tymczasową siedzibą Stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śl. przy ul. Głównej 52.

 

Status

Statut Stowarzyszenia

 

Cele

Celami szczegółowymi i najważniejszymi, dla których powstało Stowarzyszenie są:

 1. Upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycjach i historii Nakła Śląskiego oraz Gminy Świerklaniec
 2. Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie
 3. Umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami Nakła Śląskiego i Gminy Świerklaniec
 4. Rozpowszechnianie zainteresowań wyglądem i rozwojem Gminy Świerklaniec a także pogłębianie przywiązania do niej
 5. Promocja gminy
 6. Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży
 7. Poprawa jakości życia mieszkańców
 8. Integracja lokalnej społeczności
 9. Podnoszenie walorów osobowych i intelektualnych społeczeństwa
 10. Pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym, propagowanie idei patriotycznych i pielęgnowanie tradycji historycznych
 11. Inicjowanie i popieranie działań mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego i gospodarczego poziomu życia społeczeństwa
 12. Ochrona zabytków, ochrona przyrody

 

Zarząd

 • Prezes – Ilona Jaworska-Kapica
 • Wiceprezes – Rafał Dybich
 • Wiceprezes – Tomasz Kania
 • Skarbnik –  Gerard Nickel
 • Sekretarz - Katarzyna Gołda
 • Kronikarz - Beata Smuda

Członkowie zarządu - Hanna Przybyła, Renata Grysko, Gerard Nowak

 

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca – Anna Pliszek
 • Wiceprzewodniczący –  Wojciech Odrzywolski
 • Sekretarz – Janusz Jurek