Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

STATUT

 

Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga

 

z dnia 24 lutego 2012 r.

(tekst jednolity)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie o nazwie – „Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga” – zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 79, poz. 885 z późn.zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną od chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 2

 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 3

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Nakło Śląskie.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jak również być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

§ 4

 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 5

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Stowarzyszenie, realizując swoje cele statutowe, może prowadzić działalność w sposób odpłatny lub nieodpłatny. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

3. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

4. W celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych, w wysokości nie przekraczającej 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 7

 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządowym zrzeszeniem osób zainteresowanych historią, stanem obecnym, rozwojem i kulturą Nakła Śląskiego i jego mieszkańców.

2. Cele i sposoby działania wymienione w pkt. 1 dotyczyć będą również zrzeszania osób zainteresowanych historią, stanem obecnym, rozwojem i kulturą Gminy Świerklaniec i jej mieszkańców.

3. Cele i sposoby działania wymienione w pkt. 1 dotyczyć będą również zrzeszania osób zainteresowanych historią, rozwojem i kulturą całego Śląska.

 

§ 8

 

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:

1) Upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycjach i historii Nakła Śląskiego oraz Gminy Świerklaniec;

2) Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie;

3) Umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami Nakła Śląskiego i Gminy Świerklaniec;

4) Rozpowszechnianie zainteresowań wyglądem i rozwojem Gminy Świerklaniec a także pogłębianie przywiązania do niej;

5) Promocja gminy;

6) Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży;

7) Poprawa jakości życia mieszkańców;

8) Integracja lokalnej społeczności;

9) Podnoszenie walorów osobowych i intelektualnych społeczeństwa;

10) Pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym, propagowanie idei patriotycznych i pielęgnowanie tradycji historycznych;

11) Inicjowanie i popieranie działań mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego i gospodarczego poziomu życia społeczeństwa;

12) Ochrona zabytków, ochrona przyrody;

13) Ochrona i promocja zdrowia.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw swoich członków, w tym m.in. organizowanie lub współorganizowanie konkursów, wystaw, wymian kulturalnych w tym zakresie oraz wydawanie publikacji dotyczących Nakła Śląskiego i Gminy Świerklaniec;

2) Współdziałanie z mediami, stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawniczymi i organizacjami społecznymi w celu poszerzenia wiedzy o  miejscowości  celem prezentowania i dokumentowania dorobku stowarzyszenia;

3) Organizowanie festynów, pokazów publicznych i imprez sportowo-rekreacyjnych;

4) Prowadzenie szkoleń i prezentacji;

5) Prowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych;

6) Uczestnictwo w życiu samorządowym gminy, współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie celów statutowych;

7) Współpracę z organizacjami społecznymi, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

8) Prowadzenie działalności integrującej środowisko  poprzez wzmacnianie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej i krajoznawczej;

9) Organizację programów zdrowotnych;

10) Organizację badań przesiewowych;

11) Organizację akcji konsultacyjnych;

12) Działania prawem dopuszczone niewymienione w pkt 1) – 11).

 

§ 10

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym także osoby małoletnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.).

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, także nie mieszkający na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ale legitymujący się obywatelstwem polskim.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych;

 

§ 13

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie
i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba będąca cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

1) zaakceptuje zasady zawarte w niniejszym Statucie, cele i program Stowarzyszenia;

2) wypełni i podpisze deklarację członkowską;

3) opłaci składkę członkowską.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, której siedziba mieści się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, intelektualną lub rzeczową.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 14

 

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3) zaskarżania na Walnym Zebraniu Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków;

4) korzystania z wszelkich urządzeń, sprzętu i pomieszczeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

5) brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

6) usług i pomocy Stowarzyszenia według obowiązujących regulaminów;

7) z upoważnienia Zarządu reprezentować Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń wydanych przez władze Stowarzyszenia;

2) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

4) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

3. Członek małoletni ma bierne i czynne prawo wyborcze, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.).

§ 15

1. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu deklaracji pisemnej.

2. Członek wspierający jest zobowiązany:

1) pomagać Stowarzyszeniu w realizacji statutowych celów;

2) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów;

3) uiszczać składki w zadeklarowanej wysokości.

3. Członek wspierający ma prawo:

1) poprzez swoich przedstawicieli brać udział - z głosem doradczym - w Walnym  Zebraniu Członków, ale poza prawem wyborczym;

2) wysuwać postulaty i wnioski wobec Stowarzyszenia, oceniać i poddawać krytyce jego działalność;

3) brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

 

§ 16

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Osobom, którym nadano godność członka honorowego otrzymują okolicznościowy dyplom oraz odznakę stowarzyszenia.

4. Członek honorowy posiada wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

5. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

6. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

7. Zasłużonym, wieloletnim prezesom zarządu stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może nadać godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga. Honorowy Prezes ma prawo dożywotnio używać tytułu i uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Zarządu.

8. Walne Zebranie Członków może ustanowić i przyznawać inne wyróżnienia za szczególne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) rozwiązania Stowarzyszenia;

2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

4) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwa lata;

5) wykluczenia na skutek działania na szkodę Stowarzyszenia i wbrew jego Statutowi oraz regulaminom;

6) wykluczenia z powodu działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia;

7) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

8) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały organu Stowarzyszenia, który członkostwo nadał.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-8 o ustaniu członkostwa orzeka w uchwale Zarząd podając jego przyczyny.

3. Osoba wykluczona lub wykreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego postanowienia. W takim przypadku Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków punktu dotyczącego rozpatrzenia złożonego odwołania.

4. W stosunku do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.  3.    

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia i zakres ich kompetencji

 

§ 18

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Komisja Rewizyjna;

3) Zarząd.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 19

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków może wziąć udział każdy zwyczajny i honorowy członek Stowarzyszenia, a ponadto członkowie wspierający z głosem doradczym i zaproszeni goście z głosem doradczym.

3. Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz na cztery lata.

4. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków  przekazuje się na 14 dni przed jego terminem, z podaniem porządku dziennego, czasu i miejsca według przyjętego zwyczaju.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących Stowarzyszenia. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku, z zachowaniem  postanowień zawartych w ust.4.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których Statut nie zastrzega do kompetencji innych władz stowarzyszenia,
w szczególności:

1) uchwalenie Statutu i jego zmian;

2) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia;

3) ustalenie programów określających ogólne kierunki działalności Stowarzyszenia;

4) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej;

5) uchwalanie zmian regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6) wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej uchwały. Osoby wybierane do władz Stowarzyszenia winny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów;

7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego oraz godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia;

8) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

10) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich; powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw;

12) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz corocznego budżetu przygotowanego przez Zarząd;

13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 21

 

1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz, który sporządza protokół z obrad. Wybór Prezydium dokonywany jest przez Walne Zebranie Członków na początku obrad.

2. Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz wybierany jest w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków nie może być członek Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków przeprowadzonego w pierwszym terminie zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

5. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.

 

Zarząd

 

§ 22

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 5 do 9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej uchwały.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, a także może wybrać kronikarza i do 3 członków zarządu.

4. Prezes i Wiceprezes są uprawnieni do reprezentowania Stowarzyszenia.

5. Zasady działania Zarządu określa Statut, uchwały Walnego Zebrania Członków oraz Regulamin Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

Pierwsze posiedzenie Zarządu winno się odbyć nie później niż 14 dni od Walnego Zebrania Członków.

 

§ 24

 

1. Zarząd jako organ wykonawczy uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków, kierując pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków:

1) decyduje o działalności i rozwoju Stowarzyszenia;

2) zajmuje stanowiska wobec społecznie ważnych problemów;

3) określa gospodarkę Stowarzyszenia;

4) przyjmuje w poczet członków Stowarzyszenia i podejmuje uchwały o skreśleniu członków;

5) prowadzi aktualny wykaz członków Stowarzyszenia oraz dokumentację członkowską;

6) wnioskuje do Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich;

7) czuwa nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia oraz wykonaniem uchwał, planów i wytycznych działalności Stowarzyszenia uchwalonych przez Walne Zebranie Członków,

8) uchwala preliminarze budżetowe na każdy rok i sporządza roczne sprawozdania;

9) przygotowuje projekty uchwał na Walne Zebranie Członków z uwzględnieniem trybu i zasad wyboru władz Stowarzyszenia;

10) podejmuje uchwały dotyczące nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia, przyjmuje darowizny, zapisy i dotacje;

11) zaciąga zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia;

12) przygotowuje i przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności, w tym sprawozdania finansowe;

13) decyduje o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i organizacji;

14) powołuje komisje problemowe - określając ich skład, zakres uprawnień i zadań;

15) występuje z inicjatywą uchwałodawczą i opracowuje projekty uchwał Walnego Zebrania Członków i regulaminy przewidziane w Statucie;

16) uchwala Regulaminy Zarządu;

17) zawiera porozumienia o współpracy z organami administracji rządowej
i samorządowej oraz z władzami innych stowarzyszeń i organizacji;

18) udziela pełnomocnictw członkom zwyczajnym, jeżeli takie są wymagane do niezachwianego prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia;

19) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków (kworum), z tym że wymagana jest obecność prezesa lub wiceprezesa Zarządu. W razie równego rozłożenia głosów „za” i „przeciw” głos Prezesa Zarządu jest głosem wiążącym.

3. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę w indywidualnym trybie zbierania głosów. W takim przypadku uznaje się za podjętą uchwałę, jeżeli projekt uchwały został przedstawiony wszystkim członkom Zarządu i podpisany przez co najmniej połowę liczby członków Zarządu.

4. Zebrania Zarządu - przynajmniej raz w kwartale - zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona.

 

§ 25

 

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymaga się podpisu Skarbnika oraz Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymaga się podpisu Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 26

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej uchwały.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 

1) być członkami Zarządu Stowarzyszenia, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

4. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum), z tym że wymagana jest obecność przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W razie równego rozłożenia głosów „za” i „przeciw” głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest głosem wiążącym.

6. Szczegółowy sposób pracy i tryb podejmowania uchwał przez Komisję Rewizyjną określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

 

§ 27

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej oraz kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków;

2) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli, w tym z wnioskami o odwołanie poszczególnych członków Zarządu;

3) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym Statutem;

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 28

 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia,
a zwłaszcza dokumentacji finansowej i składników majątkowych, w tym badanie legalności dowodów kasowo - finansowych. Uprawnienia kontrolne Komisji Rewizyjnej obejmują też gospodarkę finansowo-rzeczową sekcji, kół i komisji problemowych.

2. Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej Zarządu Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku.

3. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 29

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniony w drodze kooptacji. Zarząd i Komisja Rewizyjna - mogą dokooptować do swojego składu innego członka Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 50% liczby członków obowiązującej dla danej władzy.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 30

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Dochody osiągane przez Stowarzyszenie z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie do realizacji jego celów statutowych zadań publicznych.

 

§ 31

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 

1) dochody z wpisowego i składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia;

2) darowizny, zapisy i spadki;

3) dotacje;

4) korzyści z ofiarności publicznej;

5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);

6) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

7) granty;

8) dochody z działalności gospodarczej, jeżeli Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

2. Składki członkowskie mogą być wpłacane w ciągu całego okresu obrachunkowego, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca grudnia. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków.

3. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

5. Nadwyżka bilansowa danego roku obrachunkowego zostaje przeznaczona na zwiększenie przychodów w kolejnym roku obrachunkowym.

 

§ 32

 

W Stowarzyszeniu zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątki Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jego celu statutowego;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz osoby bliskie.

 

§ 33

 

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy § 26 ust. 1 pkt 1-2.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów mają zastosowanie przepisy § 26 ust. 2

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 34

 

1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com