Image1\
Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śl. - Aktualności

UCHWAŁA NR 1/2020

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW NAKŁA ŚLĄSKIEGO
IM. JANA BURSIGA

 

z dnia 9 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

 

Na podstawie §19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga na dzień 27 lutego 2020 r.

Zebranie, o którym mowa powyżej, rozpocznie się o godz. 18.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 52.

 

§ 2

Proponuje się następujący porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania

4. Wybór komisji Walnego Zebrania

5. Przedstawienie sprawozdań: z działalności Stowarzyszenia, finansowego oraz komisji rewizyjnej za okres sprawozdawczy

6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

7. Zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy

9. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

10. Przerwa w obradach Walnego Zebrania na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej

11. Przedstawienie protokołów z pierwszych konstytuujących się posiedzeń Władz Stowarzyszenia

12. Przedstawienie projektu planów: działalności i finansowego na rok bieżący

13. Dyskusja nad przedstawionymi planami

14. Zatwierdzenie przedstawionych planów

15. Wolne wnioski

16. Zakończenie zebrania

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com